Obchodní podmínky pro naše kroužky

A) kroužky – s vyjímkou kroužku kytary
Přihlášení do kroužku
Dítě lze do kroužku přihlásit:
– vyplněním online přihlášky (v některých případech i papírovou přihláškou)
Dítě je řádně přihlášeno a může být přijato do kroužku pouze v případě, kdy obdržíme vyplněnou přihlášku a evidujeme uhrazené kroužkovné.
Přihláška je platná vždy na daný školní rok.
Pokud nebude dítě ve 2. pololetí v kroužku pokračovat, neprodleně nás o tom písemně informujte (na email info@lamamka.cz).
Dodatečné přihlášení v průběhu kroužku
Dítě lze do kroužku dodatečně přihlásit:
– vyplněním online přihlášky
Bezpečnost dětí
Bezpečnost dětí je u nás na 1. místě.
Vaše dítě lektor vyzvedne od paní učitelky/z družiny, odvede do učebny, tělocvičny nebo pro některé specifické kroužky (Zálesák apod.) ven a po skončení kroužku opět vrátí paní učitelce do třídy nebo školní družiny.
Všichni lektoři jsou školeni na bezpečnost práce s dětmi a pracují v souladu s přísnými pracovními zásadami. Jsme řádně pojištěni.

Lektor, ani provozovatel kroužků neodpovídá za zranění (klepnutí kladívkem, píchnutí jehlou, apod..) a poškození oděvu, které si děti způsobí při hodinách kreativních kroužků. Prosím, dávejte dětem oblečení, které si mohou zašpinit (např. na kroužku Kreativních dílen používáme Herkules, temperové i akrylové barvy, tavnou pistoli, a další)

Zdravotní stav
Rodič se zavazuje, že dohlédne na to, aby se jeho dítě účastnilo kroužku pouze pokud je zdrávo, nebrání mu zdravotní ani psychický stav pobývat v dětském kolektivu a prozatím absolvovalo všechna povinná očkování. Pokud má vaše dítě nějaké zdravotní, psychické či sociální omezení, neprodleně informujte lektora a určitě to nezapomeňte uvést i do přihlášky. Naši lektoři jsou na tuto práci připraveni a proškoleni, je však třeba, aby informaci o omezení měli.

Cena kroužku
Cena kroužků je uvedena u konkrétního kroužku.
Platba kroužků – úhrada kroužkovného
Rodič (resp. zákonný zástupce dítěte, dále jen rodič) je povinen uhradit kroužkovné ve dvou platbách (za každé pololetí).
Platbu je třeba uhradit hned poté, co rodič e-mailem či jiným způsobem dostane pokyny k platbě. Platba musí být uhrazena nejpozději ke dni zahájení kroužku. V případě, že platba nebude uhrazena nejdéle do pěti dnů od první lekce, nebude dítěti umožněn vstup na druhou lekci.

Způsoby úhrady
• převodem – rodič obdrží na svou emailovou adresu, kterou uvede na přihlášku, veškeré podklady k platbě. Při platbě je vždy nutné vyplnit správný variabilní symbol;

Pokud není kroužkovné v daných termínech uhrazeno, nebude dítě do kroužku přijato, nebude-li s námi písemně dohodnuto jinak. V případě nepřijetí dítěte do kroužku, nepřebírá lektor za dítě po dobu konání lekce kroužku odpovědnost.

V případě, kdy nebude kroužkovné uhrazeno řádně a včas, bude rodič vyzván k úhradě dlužné částky prostřednictvím e-mailu, sms zprávou, telefonicky či písemnou upomínkou.

Zrušení kroužku
Jestliže je kroužek zrušen z organizačních důvodů, je rodič kontaktován s nabídkou alternativy (jiný kroužek apod.). Pokud se organizace s rodičem na jiné službě nedohodnou, organizace automaticky vrátí poměrnou část kroužkovného za neuskutečněné lekce.

Počet lekcí
Kroužky mají zpravidla 28 lekcí za školní rok. V případě odpadnutí lekce se ukončení kroužku posouvá o týden dále, lekce se nahrazuje.

Evidence lekcí
Lektoři vedou evidenci lekcí, kterou Vám v případě zájmu zašleme na email.

Odpadlá lekce
V případě absence lektora děláme vše pro to, aby kroužek neodpadl a byl zajištěn zastupující lektor. Pokud kroužek odpadne, nahradíme jej v nejbližším termínu, nebo prodloužením následujících lekcí tak, aby byly odučeny všechny lekce za celý školní rok. O náhradním termínu kroužku či prodloužení lekcí budete informováni prostřednictvím zaslaného e-mailu či SMS zprávou.

V případě nemožnosti Dítěte účastnit se již probíhajícího kroužku nevzniká nárok na vrácení uhrazené částky. V případě dlouhodobých zdravotních problémů Dítěte a v dalších výjimečných případech se bude La Mamka Education z.s. snažit poskytnout přiměřenou náhradu.

 

 

B) Kytara – obchodní podmínky

Cena kroužku
– odvíjí se od počtu dětí na hodině (jeden žák na hodině 400Kč/45min, dva žáci na hodině 240Kč/45min/ žák)
– dospělí 500Kč/45min

Platba kroužku
Rodič (resp. zákonný zástupce dítěte, dále jen rodič) je povinen uhradit kroužkovné v těchto platbách: záloha 1000Kč na začátku každého pololetí, doúčtování dle opravdu odučených hodin na konci ledna a na konci června.

Zálohu je třeba uhradit hned poté, co rodič e-mailem či jiným způsobem dostane pokyny k platbě. První platba musí být uhrazena nejpozději ke dni zahájení kroužku. V případě, že platba nebude uhrazena nejdéle do pěti dnů od první lekce, nebude dítěti umožněn vstup na druhou lekci.

Způsoby úhrady
– převodem – rodič obdrží na svou emailovou adresu, kterou uvede na přihlášku, veškeré podklady k platbě. Při platbě je vždy nutné vyplnit správný variabilní symbol;
V případě, kdy nebude kroužkovné uhrazeno řádně a včas, bude rodič vyzván k úhradě dlužné částky prostřednictvím e-mailu, sms zprávou, telefonicky či písemnou upomínkou.

Omlouvání lekcí
Lekce se bere jako řádně omluvená pokud:
– je omluvena alespoň 24hod před konáním
– na hodině jsou omluveni všichni hráči
Evidence lekcí
Lektoři vedou docházku z každého kroužku (můžete si kdykoliv požádat o výpis e-mailem).
Na konci pololetí zasíláme výpis hodin každému do emailu.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek