Obchodní podmínky pro naše kroužky

A) kroužky – s vyjímkou kroužku kytary
Přihlášení do kroužku
Dítě lze do kroužku přihlásit:
– vyplněním online přihlášky (v některých případech i papírovou přihláškou)
Dítě je řádně přihlášeno a může být přijato do kroužku pouze v případě, kdy obdržíme vyplněnou přihlášku a evidujeme uhrazené kroužkovné.
Přihláška je platná vždy na daný školní rok.
Pokud nebude dítě ve 2. pololetí v kroužku pokračovat, neprodleně nás o tom písemně informujte (na email info@lamamka.cz).
Dodatečné přihlášení v průběhu kroužku
Dítě lze do kroužku dodatečně přihlásit:
– vyplněním online přihlášky
Bezpečnost dětí
Bezpečnost dětí je u nás na 1. místě.
Vaše dítě lektor vyzvedne od paní učitelky/z družiny, odvede do učebny, tělocvičny nebo pro některé specifické kroužky (Zálesák apod.) ven a po skončení kroužku opět vrátí paní učitelce do třídy nebo školní družiny.
Všichni lektoři jsou školeni na bezpečnost práce s dětmi a pracují v souladu s přísnými pracovními zásadami. Jsme řádně pojištěni.

Zdravotní stav
Rodič se zavazuje, že dohlédne na to, aby se jeho dítě účastnilo kroužku pouze pokud je zdrávo, nebrání mu zdravotní ani psychický stav pobývat v dětském kolektivu a prozatím absolvovalo všechna povinná očkování. Pokud má vaše dítě nějaké zdravotní, psychické či sociální omezení, neprodleně informujte lektora a určitě to nezapomeňte uvést i do přihlášky. Naši lektoři jsou na tuto práci připraveni a proškoleni, je však třeba, aby informaci o omezení měli.

Cena kroužku
Cena kroužků je uvedena u konkrétního kroužku.
Platba kroužků – úhrada kroužkovného
Rodič (resp. zákonný zástupce dítěte, dále jen rodič) je povinen uhradit kroužkovné ve dvou platbách (za každé pololetí).
Platbu je třeba uhradit hned poté, co rodič e-mailem či jiným způsobem dostane pokyny k platbě. Platba musí být uhrazena nejpozději ke dni zahájení kroužku. V případě, že platba nebude uhrazena nejdéle do pěti dnů od první lekce, nebude dítěti umožněn vstup na druhou lekci.

Způsoby úhrady
• převodem – rodič obdrží na svou emailovou adresu, kterou uvede na přihlášku, veškeré podklady k platbě. Při platbě je vždy nutné vyplnit správný variabilní symbol;

Pokud není kroužkovné v daných termínech uhrazeno, nebude dítě do kroužku přijato, nebude-li s námi písemně dohodnuto jinak. V případě nepřijetí dítěte do kroužku, nepřebírá lektor za dítě po dobu konání lekce kroužku odpovědnost.

V případě, kdy nebude kroužkovné uhrazeno řádně a včas, bude rodič vyzván k úhradě dlužné částky prostřednictvím e-mailu, sms zprávou, telefonicky či písemnou upomínkou.

Zrušení kroužku
Jestliže je kroužek zrušen z organizačních důvodů, je rodič kontaktován s nabídkou alternativy (jiný kroužek apod.). Pokud se organizace s rodičem na jiné službě nedohodnou, organizace automaticky vrátí poměrnou část kroužkovného za neuskutečněné lekce.

Počet lekcí
Kroužky mají zpravidla 28 lekcí za školní rok. V případě odpadnutí lekce se ukončení kroužku posouvá o týden dále, lekce se nahrazuje.

Evidence lekcí
Lektoři vedou evidenci lekcí, kterou Vám v případě zájmu zašleme na email.

Odpadlá lekce
V případě absence lektora děláme vše pro to, aby kroužek neodpadl a byl zajištěn zastupující lektor. Pokud kroužek odpadne, nahradíme jej v nejbližším termínu, nebo prodloužením následujících lekcí tak, aby byly odučeny všechny lekce za celý školní rok. O náhradním termínu kroužku či prodloužení lekcí budete informováni prostřednictvím zaslaného e-mailu či SMS zprávou.

V případě nemožnosti Dítěte účastnit se již probíhajícího kroužku nevzniká nárok na vrácení uhrazené částky. V případě dlouhodobých zdravotních problémů Dítěte a v dalších výjimečných případech se bude La Mamka Education z.s. snažit poskytnout přiměřenou náhradu.

 

 

B) Kytara – obchodní podmínky

Cena kroužku
– odvíjí se od počtu dětí na hodině (jeden žák na hodině 400Kč/45min, dva žáci na hodině 240Kč/45min/ žák)
– dospělí 500Kč/45min

Platba kroužku
Rodič (resp. zákonný zástupce dítěte, dále jen rodič) je povinen uhradit kroužkovné v těchto platbách: záloha 1000Kč na začátku každého pololetí, doúčtování dle opravdu odučených hodin na konci ledna a na konci června.

Zálohu je třeba uhradit hned poté, co rodič e-mailem či jiným způsobem dostane pokyny k platbě. První platba musí být uhrazena nejpozději ke dni zahájení kroužku. V případě, že platba nebude uhrazena nejdéle do pěti dnů od první lekce, nebude dítěti umožněn vstup na druhou lekci.

Způsoby úhrady
– převodem – rodič obdrží na svou emailovou adresu, kterou uvede na přihlášku, veškeré podklady k platbě. Při platbě je vždy nutné vyplnit správný variabilní symbol;
V případě, kdy nebude kroužkovné uhrazeno řádně a včas, bude rodič vyzván k úhradě dlužné částky prostřednictvím e-mailu, sms zprávou, telefonicky či písemnou upomínkou.

Omlouvání lekcí
Lekce se bere jako řádně omluvená pokud:
– je omluvena alespoň 24hod před konáním
– na hodině jsou omluveni všichni hráči
Evidence lekcí
Lektoři vedou docházku z každého kroužku (můžete si kdykoliv požádat o výpis e-mailem).
Na konci pololetí zasíláme výpis hodin každému do emailu.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek